②Recording

Radioserver app offers two recording methods. There are two ways to record on Radioserver app: real-time recording and timer recording.

For timer recording, there are two ways to record: by selecting from a program list or by entering a start/end time.

ứng dụng Radioserver cung cấp hai phương pháp ghi âm. Có hai cách để ghi âm trên ứng dụng Radioserver: ghi âm thời gian thực và ghi âm hẹn giờ.

Để ghi bộ hẹn giờ, có hai cách để ghi: bằng cách chọn từ danh sách chương trình hoặc bằng cách nhập thời gian bắt đầu / kết thúc.

1) How to record in real time

Press the "Record(録音)" button during playback to start real-time recording.

1) Làm thế nào để ghi lại trong thời gian thực

Nhấn nút "Ghi (録音)" trong khi phát lại để bắt đầu ghi trong thời gian thực.

To stop real-time recording, press the "Stop(停止)" button.

Để dừng quay trong thời gian thực, nhấn nút "Dừng (停止)".

When recording is complete, the recorded file will appear in the "Recorded Programs(録音した番組)" tab.

Khi quá trình ghi hoàn tất, tệp đã ghi sẽ xuất hiện trong tab "Chương trình đã ghi(録音した番組)".

2-1) Timer Recording Method (Setting from the program list)

Select the channel for timer recording and press the "Timer(タイマー)" button on the playback/recording(再生・録音) screen.

2-1) Phương pháp ghi bộ hẹn giờ (Cài đặt từ danh sách chương trình)

Chọn kênh để ghi hẹn giờ và nhấn nút "Hẹn giờ(タイマー)" trên màn hình phát lại / ghi (再生 ・ 録音).

Next, press the "Select from Program List(番組表から選択)" button.

Tiếp theo, nhấn nút "Chọn từ Danh sách Chương trình(番組表から選択)".

A program list will appear, so select the program you wish to timer record.

Một danh sách chương trình sẽ xuất hiện, vì vậy hãy chọn chương trình bạn muốn hẹn giờ ghi.

Press the "Set under these conditions(この条件で設定)" button to complete the timer setting.

Nhấn nút "Đặt trong các điều kiện này(この条件で設定)" để hoàn tất cài đặt hẹn giờ.

2-2)Timer Recording Method (Setting by Time Alignment Method)

Depending on the radio channel, it may not be possible to obtain program list data.

In such cases, use this method to set the timer.

 

First, select the condition for timer recording ("daily(毎日)", "weekly(毎週)", or "only once(一回だけ)") from the selection box in the second row.

2-2) Phương pháp ghi bộ hẹn giờ (Cài đặt bằng phương pháp căn chỉnh thời gian)

Tùy thuộc vào kênh radio, có thể không lấy được dữ liệu danh sách chương trình.

Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng phương pháp này để đặt bộ đếm thời gian.

 

Đầu tiên, chọn điều kiện để ghi bộ hẹn giờ ("hàng ngày (毎日)", "hàng tuần (毎週)" hoặc "chỉ một lần (一回だけ)") từ hộp chọn ở hàng thứ hai.

Next, select the start and end time of the timer.

Finally, select the timer content ("record(録音)" for timer recording).

Tiếp theo, chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của bộ đếm thời gian.

Cuối cùng, chọn nội dung hẹn giờ ("ghi (録音)" để ghi hẹn giờ).

Press the "Set under these conditions(この条件で設定)" button to complete the timer setting.

Nhấn nút "Đặt trong các điều kiện này(この条件で設定)" để hoàn tất cài đặt hẹn giờ.

3)Confirmation of timer settings

To check the timer settings, press the "Timer Settings List(タイマー設定一覧)" button.

3) Xác nhận cài đặt hẹn giờ

Để kiểm tra cài đặt hẹn giờ, hãy nhấn nút "Danh sách cài đặt hẹn giờ(タイマー設定一覧)".

The contents of the timer settings are displayed.

Nội dung của cài đặt hẹn giờ được hiển thị.

4)Notes on timer settings

When recording two or more programs in succession, be sure to stagger the setting time by at least one minute.

 

【○Good example】

First program: 13:00-13:59

Second program: 14:00 - 15:00

【✖Bad example】

First program: 13:00-14:00

Second program: 14:00-15:00

4) Ghi chú về cài đặt hẹn giờ

Khi ghi liên tiếp hai hoặc nhiều chương trình, hãy nhớ điều chỉnh thời gian cài đặt ít nhất một phút.

 

【○ Ví dụ điển hình】

Chương trình đầu tiên: 13: 00-13: 59

Chương trình thứ hai: 14:00 - 15:00

【✖Bad ví dụ】

Chương trình đầu tiên: 13: 00-14: 00

Chương trình thứ hai: 14: 00-15: 00

録音ラジオサーバーは、インターネットラジオ放送の再生・録音ができるAndroid用スマホアプリです。再生スピードの調整やリピート機能も付いていて語学学習にも役立ちます。今後、海外チャンネルも増やしていく予定です。

全ての機能が無料で使えます。是非、ダウンロードしてみて下さい。

質問、ご要望等ございましたら、こちらのTwitterでも受け付けております :

https://twitter.com/taba0426